CA EN ES

FORMATS LLIURES

Són formats d’arxiu que es poden crear i manipular per qualsevol programari, llibre de restriccions legals i econòmiques d’ús.

OData (Open Data Protocol)

és un protocol obert que permet fer directament consultes i seleccions sobre els conjunts de dades oferts, així com descarregar els resultats d'aquestes operacions.

JSON (Java Script Object Notation)

És un estàndard obert basat en text dissenyat per a intercanvi de dades. S'utilitza principalment per intercanviar dades entre un servidor i una aplicació web, és una alternativa a l'XML.

WFS (Web Feature Service)

Servei que permet consultar i recuperar capes d'informació geogràfica vectorial i la informació alfanumèrica que hi està lligada.

WMS (Web Map Service)

És un protocol estàndard per servir imatges georeferenciades de mapes a través d'Internet que es generen per un servidor de mapes amb dades d'un sistema d’informació geogràfica (SIG).

KML (Keyhole Markup Language)

És un llenguatge de marques basat en XML per representar dades geogràfiques en tres dimensions. És un estàndard obert com a format d’intercanvi d’informació geogràfica.

Especifica una característica (lloc, imatge o polígon) per a Google Earth. Conté el títol, una descripció bàsica del lloc, les seves coordenades i alguna altra informació

DXF (Format d’intercanvi de dibuix)

És un format de fitxer informàtic per dibuixos de disseny assistit per ordinador, creat fonamentalment per possibilitar la interoperabilitat entre els arxius d’Autocad i la resta de programes del mercat.

XML (Llenguatge d’Etiquetat Extensible)

És un metallenguatge simple però estricte, desenvolupat per W3C. Desenvolupa un paper fonamental en l’intercanvi d’una gran varietat de dades. XML és un format que permet la interpretació de dades a través de diverses aplicacions.

CSV (Valors separats per coma)

Tipus de fitxer molt senzill per representar les dades en forma de taula, on les columnes es separen per punt i coma i les files per salts de línia.

RSS (Really Simple Syndication)

És una família de formats utilitzats per publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes.

ICS (iCalendar)

És un estàndard automatitzat per a l’intercanvi d’informació de calendaris.

Codi HTML (Hyper Text Markup Language)

És un estàndard que serveix de referència per a l'elaboració de pàgines web en els seus diferents versions. Defineix una estructura bàsica i un codi per a la definició de contingut d'una pàgina web, com text, imatges, etc.

Oferim el codi HTML (llenguatge on es defineix el contingut d'un web) per compartir una informació que podreu incrustar a la vostra pàgina.

ODS (Full de document obert)

Full de càlcul del programari LibreOffice que també pot obrir i editar fitxers .XLS.

GTFS (General Transit Feed Specification)

Una especificació desenvolupada inicialment per Google que s'ha convertit en un estàndard de facto i que defineix un format comú per als horaris de transport públic i la informació geogràfica associada a ells..

 

FORMATS PROPIETARIS O TANCATS

Són formats d’arxiu protegits per una patent o drets d’autor. Per poder-los llegir es requereixen eines que no són públiques.

XLS (Microsoft Office Excel)

És un fitxer de full de càlcul del programa Excel de Microsoft. Conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades i fórmules. Els fulls també poden contenir taules i gràfics

SHP (Shapefile)

Un Shapefile és un format vectorial d’emmagatzematge on s’hi guarda la localització dels elements geogràfics i dels seus atributs. És un format multiarxiu. El número mínim és de tres:  SHP  (emmagatzema les entitats geomètriques dels objectes). SHX - (emmagatzema l’índex). DBF (base de dades en format dBASE)

 

SISTEMES DE COMPRESSIÓ

ZIP

Format d’emmagatzematge comprimit sense pèrdua d'informació molt utilitzat tant en programes comercials com lliures.

RAR

Format d’emmagatzematge comprimit sense pèrdua d'informació utilitzat per a la compressió de dades i arxivament.