CA EN ES

COM UTILITZAR LES DADES: TERMES D’ÚS I LLICÈNCIES

 

Introducció

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per l'Ajuntament de Sabadell, s'emparen a la normativa vigent al respecte: La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, tenint per objecte la protecció i promoció del compromís que l'Ajuntament de Sabadell té amb la reutilització d'informació del sector públic.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser adreçat a l’Ajuntament mitjançant el tràmit següent:

https://seu.sabadell.cat/webapps/tramits/cat/principal.asp?IdTr=1826

Definició d'usuari del servei

Es defineix com a usuari del servei Sabadell-Open Data d'ara en endavant l’ "usuari" aquella persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades que s'ofereixen en el servei Sabadell-Open Data.

També es considera "usuari" aquell que crea i/o ofereix aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades del servei Sabadell-Open Data.

 

Modalitats de reutilització

Segons l’article 4 de la Llei 37/2007, hi ha dues modalitats de reutilització de les dades del sector públic:

1. Reutilització sense cap tipus de condició. Tot i que la informació posada a disposició públicament queda exempta del compliment de condicions per part dels reutilitzadors (empreses i usuaris), ha de contenir un avís legal que estableixi els punts bàsics de compliment que són:

·Que el contingut de la informació no sigui alterat.

·Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.

·Que se'n citi la font.

·Que es mencioni la data de la darrera actualització.

 

2. Reutilització amb subjecció a condicions que estableixin llicències - tipus. Són dades que poden estar subjectes a drets de propietat intel·lectual de l’Administració mateixa o de tercers (la majoria de casos). En aquests casos, les llicències, a més de ser processables electrònicament i estar en format digital, han de tenir en compte aquests criteris:

·Han de ser clares, justes i transparents.

·No han de restringir les possibilitats de reutilització

·No han de ser discriminatòries per a categories comparables de reutilització.

 

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïts en aquest portal pressuposa l'acceptació de les presents Condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

1. General: sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització).

2. Les dades considerades obres (amb drets de propietat intel·lectual) es posen a disposició de tercers per mitjà de llicències Creative Commons, les de difusió més oberta, que permetin tant la finalitat comercial, com la creació d’obres derivades.

3. En determinats casos, com és el cas de fotografies fetes per tercers, la llicència de reutilització és la llicència Creative Commons de Reconeixement – SenseObraDerivada BY-ND, és a dir, que es permeti «l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades».

4. Finalment, s’estableix una modalitat amb sol·licitud prèvia segons les condicions de l’ens generador, del qual es facilitarà el contacte per acordar els termes d’ús específics.

D'altra banda, l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d'altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d'acord al que preveu l'article 7 de la Llei 37/2007, tenint com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades.

També cal tenir present que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta, per exemple, aquest és el cas de la informació geogràfica o de la informació urbanística, entre d'altres.

 

CONDICIONS D’ÚS- AVIS LEGAL

En cadascuna de les modalitats esmentades i que es troben especificades en cadascun del conjunt de dades del catàleg, les condicions d’ús són les següents:

1. La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. Així mateix, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix que cal difondre electrònicament la informació d’interès general per a la ciutadania (trànsit, temps, medi ambient, cultura, salut, educació...).

D'acord amb aquesta normativa, sempre cal citar el titular, la font de la informació. A canvi, l'Administració permet la reproducció (còpia), la distribució (en les diferents formats: CD, llibre, vídeo...) i la comunicació pública de l'obra (la difusió, per tant, via Internet i suports digitals) i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval, i tenir finalitat comercial (és a dir, obtenir-ne guanys econòmics).

En aquest cas, per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

b) Citar sempre la font de la informació.

c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

2. La reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es formalitza mitjançant l'ús de la llicència de Reconeixement Creative Commons CC BY 3.0

A la pràctica se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se'n citi l’autor (Ajuntament de Sabadell). La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

3. En el cas de les fotografies i altres tipus de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través d’alguna de la llicència Creative Commons Reconeixement – SenseObraDerivada CC BY-ND 3.0

Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.

4. En determinats casos, la reulitlització només serà possible amb sol·licitud prèvia a l’ens generador de les dades, les condicions del qual s’especifiquen al seu web.

Per tant, doncs, la utilització, reproducció, modificació o distribució dels conjunts de dades suposa sempre l’obligació de reconèixer/citar l’Ajuntament de Sabadell com la font dels conjunts de dades de la forma següent:

Font de les dades: AJUNTAMENT DE SABADELL

Si s’hi inclou aquesta cita en format HTML, podeu utilitzar el marcat següent, o similar:

<p>Font de les dades: <a href="http://opendata.sabadell.cat/" title="Dades Obertes de l’Ajuntament de Sabadell">Ajuntament de Sabadell</a>.</p>

En qualsevol cas, l’acceptació dels termes d’ús no suposa la concessió dels drets d’autor ni la propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica l'Ajuntament de Sabadell, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a l'usuari a posar en coneixement de l'Ajuntament de Sabadell tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Així mateix, l'Ajuntament de Sabadell podrà requerir a l'usuari dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

 

Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

L'Ajuntament de Sabadell ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit.

L'Ajuntament de Sabadell podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes Condicions d'Ús. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

Tan l'Ajuntament de Sabadell com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

 

Responsabilitat de l'usuari o agent de la reutilització

L'usuari es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de l'incompliment dels termes d'ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, l'Ajuntament de Sabadell, o algun dels seus organismes, entitats, empreses o agents, fos objecte d'accions legals o fora sancionat econòmicament, l'usuari respondrà davant l'Ajuntament de Sabadell, o davant els seus organismes, entitats, empreses o agents, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions que puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

D'aquesta manera l'usuari accepta indemnitzar, així com eximir, a l'Ajuntament de Sabadell i a tots els seus organismes, entitats, empreses o agents, de qualsevol responsabilitat en què puguin incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús o per l'ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

L'Ajuntament de Sabadell, d'altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l'usuari.

 

Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

L'Ajuntament de Sabadell podrà denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents Condicions d'Ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes Condicions d'Ús.

L'usuari no podrà indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final, per cap mitjà, la participació o suport per l'Ajuntament de Sabadell, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.