CA EN ES

DEFINICIONS

Assalariats

Població de 16 anys i més que du a terme una activitat remunerada per compte d'altri. Cal distingir-los dels ocupats en general, concepte que inclou també els que treballen per compte propi.

Aturat registrat

Persona en edat de treballar (16 anys o més) que no treballa, busca feina i està disponible per treballar i es troba inscrita a l'OTG. Inclou tant els que busquen feina per primer cop com els que ja han treballat abans.

Contractació registrada

Contractes registrats a les oficines de Treball de la Generalitat.

Creixement de la població

Els components del creixement  de la població són el  moviment natural (naixements i defuncions) i el migratori (entrades i sortides per migració). L'addició d'aquests components dóna com a resultat el creixement demogràfic total d'una població en un període de temps determinat.

Defuncions

Es considera defunció la mort de  tota persona nascuda amb vida. Fins el 1974 es considerava defunció la mort d'una  persona  amb més de 24 hores de vida.

Edifici

Construcció permanent, separada i independent concebuda per ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. Una construcció és permanent si ha estat concebuda i construïda per atendre necessitats de durada indefinida i, per tant, restarà normalment al mateix lloc més de deu anys.

Empreses

Centres de cotització a la Seguretat Social amb un o més treballadors assalariats. No s'hi inclouen, per tant, els treballadors autònoms sense treballadors assalariats.

Habitatge familiar

És tota habitació o conjunt  d'habitacions i les seves  dependències que ocupen un edifici o una part  estructuralment separada que, per la forma en què han estat construïdes, reconstruïdes o transformades, estan destinades a ser habitades  per una o diverses famílies i que en  la data censal no s'utilitzaven per a altres finalitats.

Habitatge principal

Són els habitatges familiars destinats durant tot o la major part de l'any a  residència habitual o permanent.

Habitatge secundari

Són els habitatges familiars ocupats temporalment en caps de setmana, vacances, etc.

Impost d'Activitats Econòmiques

L'impost que grava les activitats econòmiques que es duen a terme en un municipi. Cal tenir present, però, que es tracta d'activitats econòmiques i que per tant una empresa pot pagar tants IAE com activitats realitzi.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

L'impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que concorren en aquesta. Constitueix la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'impost , en cada cas, mitjançant deduccions de la mateixa. Per qüestions de secret estadístic la informació que s'inclou a les taules ve donada en percentatges, llevat dels rendiments mitjans declarats i la quota mitjana declarada per contribuent. A partir de 1992, els rendiments de les activitats agràries estan inclosos en els rendiments d'activitats empresarials.

Mobilitat obligada

Desplaçaments indispensables per poder realitzar les activitats laborals o estudiantils.

Moviment migratori

Fa referència al desplaçament d'una persona produït  per un  canvi de residència i també al  fet  caracteritzat per aquest succés.

Naixements

S'identifica amb el concepte biològic d'expulsió o extracció completa del cos de la mare de tot producte de  la  concepció, viu o mort, amb més de 180 dies de gestació. En el  camp demogràfic  s'identifica en ocasions amb el concepte de nascut viu.

Població activa

Persones de 16 anys i més que treballen o bé que es troben en situació d'atur.

Població desocupada

Persones de 16 anys i més que no treballen, però busquen feina i estan disponibles per treballar.

Població de dret

Persones que tenen la residència en el territori de referència, estiguin presents o absents en el moment censal.

Població de fet

Persones que en el moment censal es troben en el territori de referència, tinguin o no la residència en aquest territori (residents presents + transeünts).

Població inactiva

Persones de 16 anys i més que es troben en alguna d'aquestes situacions: treballen a la llar, estudiants que no treballen, jubilats o retirats de l'activitat econòmica, incapacitats per treballar.

Població ocupada

Persones de 16 anys i més que treballen en una ocupació de forma remunerada per compte propi o d'altri.

Pressupost consolidat

Pressupost total de les entitats públiques, després d'efectuades les seves transferències internes.

Producte Interior Brut

Suma dels valors finals dels béns i serveis produïts dins d'un espai econòmic durant un període de temps determinat excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Per tant, inclou el que produeixen els factors estrangers ubicats dins d'aquest espai, però no el que produeixen els factors propis emplaçats a l'estranger. El període que es considera és un any i la variació d'aquesta magnitud macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic. S'anomena brut, perquè no s'hi dedueixen les amortitzacions.

Règim de tinença dels habitatges principals

Es diferencien els habitatges en propietat d'algun dels membres de la llar, dels que es troben llogats i els facilitats gratuïtament per alguna institució o persona.

Renda Familiar Disponible

És la renda de la qual disposen les famílies residents en l'espai econòmic per destinar-la al consum final o a l'estalvi. Detecta el flux d'ingressos en un determinat període, obtingut per les famílies i institucions no lucratives (excloses administracions públiques), una vegada deduïts els impostos directes i les cotitzacions socials. Són els ingressos que són susceptibles de ser aplicats al consum i/o a l'estalvi, entenent per estalvi, l'estalvi net que les llars poden destinar a l'adquisició d'un nou equip de capital o a la inversió financera.

Renda Familiar Disponible per Càpita

És el que percep un individu com a fruit del capital o per remuneració del treball.

Saldo migratori

Diferència entre la immigració i l'emigració.

Superfície útil

Es considera superfície de l'habitatge la mesurada a l'interior dels murs exteriors de l'habitatge, no comprèn els soterranis i les golfes no habitables. S'inclou dins de la superfície el 50% de la superfície de la terrassa si aquesta està coberta i no tancada, i el 100% si es troba tancada.

Taxa d'activitat

Relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.

Taxa d'atur registrat

Relació entre la població desocupada registrada i la població activa.

Valor Afegit Brut (VAB). Per grans sectors

El VAB representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut. El VAB es calcula directament a partir de l'activitat dels diferents sectors econòmics i s'ha minorat pel cost que suposa la intermediació financera dels serveis bancaris. S'ofereixen resultats per a quatre grans sectors d'activitat econòmica: agrari, indústria, construcció i serveis.

 

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes