CA EN ES

Rendes

Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes