CA EN ES

Població de Sabadell

Índex /Població / Població
Descripció: Evolució de la població a Sabadell des de l'any 1950
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: població, habitants

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes