CA EN ES

Població de Sabadell

Índex /Població / Població
Descripció: Evolució de la població a Sabadell des de l'any 1950
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: població, habitants

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes