CA EN ES
Població activa registral segons edat

Evolució de la població activa registral segons edat des de març de 2008

Població activa registral segons edat de les dones

Evolució de la població activa registral segons edat de les dones des de març de 2008

Població activa registral segons edat dels homes

Evolució de la població activa registral segons edat dels homes des de març de 2008

Població activa registral segons sexe

Evolució de la població activa registral segons sexe des de l'any 2008

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes