CA EN ES
Índex Català de Qualitat de l'aire

Evolució des de l'any 2001

Òxids de nitrogen (Nox)

Evolució des de l'any 2005

Ozó troposfèric (O3)

Evolució des de l'any 2005